Warunki strony internetowej

Warunki  strony internetowej

 • Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej programu Badacz Wody.  Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków.  Korzystanie ze strony oznacza, że użytkownik akceptuje niniejsze warunki. Staje się to skuteczne w dniu, w którym po raz pierwszy korzysta on ze strony.  Osoby, które nie wyrażają zgody na niniejsze warunki, prosimy o niekorzystanie z niniejszej strony.
 • Dostęp do strony i korzystanie z niej umożliwia organizacja Global Action Plan UK i jej partnerzy, przy wsparciu HSBC. Następujące zaimki używane w niniejszych warunkach: „my”, „nas” lub „nasz” itp. odnoszą się do © Global Action Plan 2014 – organizacji charytatywnej zarejestrowanej pod numerem 1026148, z siedzibą pod adresem – 9-13 Kean Street, London WC2B 4AY, Tel.: 020 7420 4444 Faks. 020 7836 7345.
 • Global Action Plan UK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie. Należy regularnie sprawdzać, czy w warunkach nie wprowadzono zmian.  Korzystanie z niniejszej strony po zamieszczeniu zmian oznacza, że użytkownik akceptuje warunki po ich zmianie.
 • Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z niniejszej strony wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w sposób nienaruszający praw innych osób ani nieograniczający bądź utrudniający im korzystanie z niniejszej strony.
 • Korzystając z niniejszej strony, użytkownik potwierdza, że jest upoważniony do korzystania z niej (np. dyrektor szkoły zakwalifikowanej do udziału w programie Badacz Wody („program”) w jednym z uczestniczących krajów lub nauczyciel/inna upoważniona osoba zatwierdzona przez takiego dyrektora) oraz wyraża zgodę na podleganie niniejszym warunkom korzystania ze strony („warunki”), za wyjątkiem sytuacji, gdy zastosowanie mają odrębne warunki odnoszące się do określonych fragmentów niniejszej strony, które zostały zaznaczone na odpowiedniej podstronie.  Osoby, które nie wyrażają zgody na niniejsze warunki, prosimy o niekorzystanie z niniejszej strony.
 • Za każdym razem, gdy prosimy o udostępnienie nam informacji, użytkownik wyraża zgodę na udzielenie pełnej i prawdziwej informacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że udostępnione przez niego informacje podczas rejestracji i w każdym innym momencie są prawidłowe i pełne. Użytkownik ma obowiązek natychmiastowego poinformowania nas o wszelkich zmianach w informacjach udzielonych przez niego podczas rejestracji poprzez aktualizację danych szkoły.
 • Za każdym razem, gdy użytkownik używa swojego adresu e-mail i hasła, upoważnia nas do wypełnienia wszystkich instrukcji, których udzielił nam na niniejszej stronie.
 • W celu zachowania bezpieczeństwa, umożliwimy użytkownikowi zalogowanie i uzyskanie dostępu do danych profilu szkoły, wyłącznie wówczas, gdy poda swoją nazwę użytkownika i hasło.
 • Użytkownik ma obowiązek dopilnowania, by nie ujawnić hasła osobom nieupoważnionym do uzyskania dostępu do profilu szkoły.
 • Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych na niniejszej stronie należą do ich licencjonowanych właścicieli lub do nas. W przypadku zamieszczania danych od stron trzecich, ich źródło zostanie podane. Użytkownik może kopiować dowolną część niniejszego materiału pod następującymi warunkami:
  • Można wykonać kopię wyłącznie na niekomercyjny użytek szkoły.
  • Kopie muszą zachować w nienaruszonej formie wszystkie wzmianki o prawach autorskich i innych prawach własności.
  • Ilustracje, tekst i materiały dydaktyczne zamieszczone na niniejszej stronie chronione są prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej, a użytkownik nie może ich powielać ani wykorzystywać w żadnej formie bez pisemnej zgody ich właściciela.
 • Mamy prawo do wyłączenia lub usunięcia konta szkoły, gdy mamy zasadne podstawy, by uważać, że szkoła nie dostarczyła prawidłowych danych kontaktowych podczas rejestracji do programu. Po wyłączeniu lub usunięciu konta szkoły podejmiemy próbę skontaktowania się z użytkownikiem drogą e-mailową.
 • Jeżeli wyłączymy lub usuniemy konto szkoły, użytkownik może w każdym momencie poprosić nas o nowe konto internetowe, pod warunkiem, że kwalifikuje się do udziału w programie.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia, według naszego uznania, dowolnemu użytkownikowi dostępu do niniejszej strony lub dowolnej jej części bez uprzedniego powiadomienia.
 • Niektóre hiperłącza zamieszczone na niniejszej stronie przekierowują na strony, które znajdują się poza naszą kontrolą.  Po kliknięciu tych łączy, użytkownik opuści naszą stronę.  Nie mamy kontroli nad materiałem zamieszczonym na żadnej innej stronie internetowej, ani nie bierzemy odpowiedzialności za jego treść. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony wczytane do naszej strony.
  • Mimo zachowania staranności podczas przygotowywania zawartości niniejszej strony internetowej, nie dajemy żadnej gwarancji co do dokładności ani kompletności zawartych na niej informacji. W zakresie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa, wyłączamy wszystkie gwarancje w odniesieniu do wszelkich materiałów lub produktów, do których odniesienia znajdują się na niniejszej stronie.
  • Nie gwarantujemy, że funkcje lub materiały na niniejszej stronie lub te, do których dostęp można uzyskać przez niniejszą stronę, będą działać w sposób niezakłócony ani że będą wolne od błędów, a także że skorygujemy wszelkie błędy ani że niniejsza strona i obsługujący ją serwer będą wolne od wirusów, a materiały będą w pełni funkcjonalne (zakres), dokładne i niezawodne.
  • Nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacjach, gdy użytkownik nie może uzyskać dostępu do niniejszej strony ani z niej korzystać z powodu awarii jakiegokolwiek komputera, systemu przetwarzania danych czy łącza transmisyjnego, konserwacji, wymiany, naprawy lub zmiany systemów komputerowych czy ich awarii, jakichkolwiek sporów zbiorowych czy wszelkich innych czynników znajdujących się poza naszą realną kontrolą lub kontrolą naszych przedstawicieli lub podwykonawców.
  • W przypadku gdy jakikolwiek z niniejszych warunków (lub jakiekolwiek warunki, do których odniesienia znajdują się na niniejszej stronie) zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niewykonalny na mocy prawa jakiegokolwiek kraju, w którym warunki te mają obowiązywać, usuniemy odnośne warunki (wyłącznie w stanie lub kraju, w którym są niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne), a pozostałe warunki pozostaną skuteczne, wiążące i wykonalne.  Żadne z niniejszych warunków nie wyłączają naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenie ciała spowodowane naszym zaniedbaniem.
  • Mamy prawo do modyfikacji niniejszych warunków w dowolnym momencie, publikując zmiany na niniejszej stronie. Do obowiązków użytkownika należy regularne sprawdzanie warunków pod kątem ewentualnych zmian.  Jeśli użytkownik korzysta z niniejszej strony po dokonaniu zmian w warunkach, oznacza to, że akceptuje zmodyfikowane warunki.
  • Imiona i nazwiska, nazwy szkół oraz zdjęcia członków zwycięskich zespołów we wszystkich uczestniczących krajach mogą zostać wykorzystane po wydarzeniu do celów promocyjnych.  Członkowie zwycięskich drużyn wyrażają zgodę na opublikowanie ich imion i nazwisk oraz podobizn w celach reklamowych i promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.
  • Osoby, które nie znajdą się wśród zwycięzców nie będą bezpośrednio poinformowane, ale stosowna informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej programu Badacz Wody www.waterexplorer.org.

Zastrzeżenia 

 • Mimo zachowania staranności podczas przygotowywania zawartości niniejszej strony internetowej, nie dajemy żadnej gwarancji co do dokładności ani kompletności zawartych na niej informacji. W zakresie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa, wyłączamy wszystkie gwarancje w odniesieniu do wszelkich materiałów lub produktów, do których odniesienia znajdują się na niniejszej stronie.
 • Nie gwarantujemy, że funkcje lub materiały na niniejszej stronie lub te, do których dostęp można uzyskać przez niniejszą stronę, będą działać w sposób niezakłócony ani że będą wolne od błędów, a także że skorygujemy wszelkie błędy ani że niniejsza strona i obsługujący ją serwer będą wolne od wirusów, a materiały będą w pełni funkcjonalne (zakres), dokładne i niezawodne.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacjach, gdy użytkownik nie może uzyskać dostępu do niniejszej strony ani z niej korzystać z powodu awarii jakiegokolwiek komputera, systemu przetwarzania danych czy łącza transmisyjnego, konserwacji, wymiany, naprawy lub zmiany systemów komputerowych czy ich awarii, jakichkolwiek sporów zbiorowych czy wszelkich innych czynników znajdujących się poza naszą realną kontrolą lub kontrolą naszych przedstawicieli lub podwykonawców.
 • W przypadku gdy jakikolwiek z niniejszych warunków (lub jakiekolwiek warunki, do których odniesienia znajdują się na niniejszej stronie) zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niewykonalny na mocy prawa jakiegokolwiek kraju, w którym warunki te mają obowiązywać, usuniemy odnośne warunki (wyłącznie w stanie lub kraju, w którym są niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne), a pozostałe warunki pozostaną skuteczne, wiążące i wykonalne.  Żadne z niniejszych warunków nie wyłączają naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenie ciała spowodowane naszym zaniedbaniem.

Zmiany w niniejszych warunkach 

 • Mamy prawo do modyfikacji niniejszych warunków w dowolnym momencie, publikując zmiany na niniejszej stronie. Do obowiązków użytkownika należy regularne sprawdzanie warunków pod kątem ewentualnych zmian.  Jeśli użytkownik korzysta z niniejszej strony po dokonaniu zmian w warunkach, oznacza to, że akceptuje zmodyfikowane warunki.

Promocja

 • Zdjęcia i materiał filmowy przedstawione przez szkoły Badacza Wody dla Global Action Plan UK lub organizacjom partnerskim, wprowadzone na stronę internetową lub dostarczone w inny sposób, mogą być wykorzystane przez Global Action Plan, organizacje partnerskie lub HSBC w celach publicznej promocji, włączając w to, choć nie wyłącznie, wykorzystanie w druku i elektronicznych publikacjach promocyjnych, mediach społecznościowych, filmach i prezentacjach.  
 • Osoby, które nie znajdą się wśród zwycięzców nie będą bezpośrednio poinformowane, ale stosowna informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej programu Badacz Wody www.waterexplorer.org.

Inne warunki

 • Nie ponosimy odpowiedzialności za żadnego rodzaju awarie sieci, komputera lub oprogramowania, które mogą ograniczyć lub opóźnić wysyłanie lub otrzymywanie jakichkolwiek danych związanych ze zgłoszeniem zespołu. Dowód wysyłki nie jest dowodem otrzymania.
 • Wszystkie nagrody zostają przyznawane według uznania partnerów programu. Żadnych przyznanych nagród nie można w zastępstwie wydać w  gotówce. Nagrody nie podlegają refundacji ani nie mogą zostać przeniesione na inne osoby, chyba że ustalono inaczej na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania zamiany nagród przyznanych zespołom lub innych nagród niepieniężnych na inne nagrody lub ekwiwalent o większej wartości pieniężnej, jeśli to konieczne ze względów znajdujących się poza naszą kontrolą.
 • Za wyjątkiem śmierci lub obrażeń ciała wynikających z zaniedbania dostawców [D1] lub w odniesieniu do nadużyć, a także w zakresie, w jakim zezwala prawo, wyłączamy odpowiedzialność wynikającą z odroczenia, anulowania, opóźnienia lub zmian w przyznaniu nagród lub uroczystościach będących poza naszą kontrolą oraz za jakiekolwiek działanie lub zaniedbanie dostawcy będącego stroną trzecią.
 • Warunki jakiegokolwiek dostawcy będącego stroną trzecią będą mieć również zastosowanie do przyznanych nagród, w stosownych przypadkach.  W razie niezgodności pomiędzy warunkami strony trzeciej a niniejszymi warunkami, niniejsze warunki stają się nadrzędne.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za nagrody, które nie dotrą do zwycięzców z powodów będących poza naszą realną kontrolą.
 • Gdy ze zwycięską drużyną nie można skontaktować się w przeciągu racjonalnego okresu lub gdy nie może ona z jakiegokolwiek powodu będącego poza naszą realną kontrolą przyjąć nagrody, wówczas zastrzegamy sobie prawo do przyznania nagrody innej drużynie.
 • Możemy odmówić przyjęcia zgłoszenia lub zdyskwalifikować je, jeśli dany zespół lub osoba upoważniona przez ten zespół do dokonywania czynności związanych ze zgłoszeniem działa wobec któregokolwiek z naszych pracowników lub dowolnej osoby upoważnionej przez nas do dokonywania czynności związanych z danym zgłoszeniem w sposób racjonalnie uznany przez nas za niewłaściwy, niezgodny z prawem lub obraźliwy. W przypadku zdyskwalifikowania zwycięskiej drużyny, zastrzegamy sobie prawo do przyznania nagród innej drużynie.
 • Program oraz wszelkie spory lub roszczenia z niego wynikające lub z nim związane podlegają prawu angielskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.  Uczestnicy nieodwołalnie zgadzają się, że sądy Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję do orzekania w sprawie wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z programu lub powstałych w związku z nim.

Program Badacz Wody został opracowany przez organizację Global Action Plan UK we współpracy z Global Action Plan Irlandia, FEE Francja, Agado (Niemcy), Global Action Plan Hiszpania, InEuropa (Włochy), WeACT (Szwajcaria), Global Action Plan Polska, Green Rock Bermudy, WESSA (RPA), Mikado Consulting (Turcja). Program Badacz Wody wspierany jest przez Program Wodny HSBC.

Konkursy i nagrody 

Kryteria kwalifikacji

 1. Do otrzymania nagród i bodźców motywacyjnych upoważnione są wszystkie szkoły z uczestniczących krajów, do których uczęszczają uczniowie w wieku 8 - 14 lat.
 2. Zespół musi składać się głównie z uczniów w wieku 8 - 14 lat, którzy uczą się w szkole, która zgłosiła dany zespół.
 3. Żadna szkoła nie może zarejestrować więcej niż jednego zespołu.
 4. Wyłącznie jedno zgłoszenie na zarejestrowany zespół.

Szkoła miesiąca

 1. Pierwszy miesiąc: październik 2017
 2. Ostatni miesiąc: lipiec 2018
 3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na lokalnych stronach domowych wszystkich uczestniczących krajów.  Szkoły, które zdobyły tytuł Szkoły miesiąca będą również upoważnione do udziału w międzynarodowym zestawieniu najlepszych szkół i uzyskania tytułu międzynarodowej Szkoły miesiąca.
 4. Szkoła miesiąca zostanie wyłoniona na podstawie następujących kryteriów:
 • postępy w wykonywaniu wyzwań Badacza Wody
 • zdobyte punkty
 • liczba i jakość postów zamieszczonych na blogu
 • dobra praca zespołowa i prezentowanie wartości wyznawanych w programie Badacz Wody.

Warsztaty wodne i Festiwale

 1. Wybranej liczbie najlepszych szkół w każdym kraju zostanie przyznany udział w warsztatach wodnych oraz organizacja Festiwalu Wody przy wsparciu lokalnego partnera. 
 2. Warsztaty wodne najprawdopodobniej odbywać się będą w okresie od kwietnia do czerwca 2018. Aby uzyskać informację o dokładnych terminach, należy skontaktować się z lokalnym partnerem.
 3. Festiwale Wody najprawdopodobniej odbywać się będą w okresie od maja do czerwca 2018.  Aby uzyskać informację o dokładnych terminach, należy skontaktować się z lokalnym partnerem.
 4. Warsztaty wodne i organizacja Festiwalu Wody przyznawane będą szkołom na podstawie oceny dokonanej w oparciu o następujące kryteria:
 • liczba zakończonych misji i wyzwań
 • dowód na wpływ podjętych działań
 • całkowita liczba zdobytych punktów
 • liczba i jakość postów zamieszczonych na blogu
 • dowód współpracy ze społecznością lokalną i innymi szkołami
 • dobra praca zespołowa i prezentowanie wartości wyznawanych w programie Badacz Wody.

Regionalni zwycięzcy

 1. Najlepsze szkoły organizujące Festiwal Wody zostaną wybrane do grona regionalnych finalistów, którzy będą mieć szansę zdobycia tytułu zwycięzcy na poziomie regionalnym.
 2. Szkoły, które znajdą się w finale będą oceniane na podstawie następujących kategorii:
  • liczba zakończonych misji i wyzwań
  • dowód na wpływ podjętych działań
  • całkowita liczba zdobytych punktów
  • liczba i jakość postów zamieszczonych na blogu
  • dowód współpracy ze społecznością lokalną i innymi szkołami
  • zasięg i wpływ organizowanego przez nie Festiwalu Wody
  • dobra praca zespołowa i prezentowanie wartości wyznawanych w programie Badacz Wody.
 3. Szkoły, które znajdą się w finale zostaną zaproszone do przedstawienia swojej podróży w ramach programu Badacz Wody przed panelem decydentów (takich jak przedstawiciele HSBC, lokalnego partnera oraz eksperci z danych dziedzin) podczas regionalnej uroczystości dla finalistów.
 4. Regionalni zwycięzcy: panel decydentów wybierze jednego finalistę jako regionalnego zwycięzcę na podstawie jego wystąpienia podczas uroczystości finałowej.
 5. Aby uzyskać informację na temat terminu uroczystości finałowej, należy skontaktować się z lokalnym partnerem.

Międzynarodowi zwycięzcy

 1. Zwycięska szkoła z każdego regionu zostanie poproszona o zaprezentowanie się przed międzynarodowym panelem sędziów i tym samym będzie mieć szansę na zdobycie tytułu międzynarodowego mistrza programu Badacz Wody.
 2. Panel sędziów wybierze jednego finalistę jako jedynego międzynarodowego zwycięzcę na podstawie jego wystąpienia podczas uroczystości finałowej.

Decyzje

 1. Decyzje sędziów są ostateczne i pod każdym względem wiążące dla wszystkich drużyn.  Jakakolwiek korespondencja pozostanie bez odpowiedzi. Zespoły, które w całości nie zastosują się do niniejszych warunków, nie zostaną uwzględnione podczas przyznawania nagród.
 2. Wszystkie zebrane dane poszczególnych szkół zostaną wykorzystane wyłącznie w celach zarządzania nagrodami i nie zostaną udostępnione żadnym innym osobom.
 3. Inne nagrody mogą zostać przyznane na zasadzie ad hoc w czasie trwania konkursu. Przyznanie takiej nagrody odbywa się całkowicie według uznania sędziów.

 

 

Konkursy i nagrody 

Kryteria kwalifikacji

 1. Do otrzymania nagród i bodźców motywacyjnych upoważnione są wszystkie szkoły z uczestniczących krajów, do których uczęszczają uczniowie w wieku 8 - 14 lat.
 2. Zespół musi składać się głównie z uczniów w wieku 8 - 14 lat, którzy uczą się w szkole, która zgłosiła dany zespół.
 3.  Uczestniczyć może wiele zespołów, lecz szkoła może zarejestrować tylko jeden zespół na stronie internetowej.
 4. Wyłącznie jedno zgłoszenie na zarejestrowany zespół.
 5. Konkurs trwa od września 2017 do czerwca 2018. Zespoły, które ukończyły mniej niż cztery Wyzwania w poprzednim roku, mogą zdecydować, czy chcą zachować punkty - i wciąż spełniają warunki udziału. Zespół, który wykonał cztery lub więcej Wyzwań i postanowi zachować swoje punkty z poprzedniego roku, nie będzie spełniać warunków udziału w konkursie.

Szkoła miesiąca

 1. Pierwszy miesiąc: wrzesień 2017
 2. Ostatni miesiąc: lipiec 2018
 3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na lokalnych stronach domowych wszystkich uczestniczących krajów.  Szkoły, które zdobyły tytuł Szkoły miesiąca będą również upoważnione do udziału w międzynarodowym zestawieniu najlepszych szkół i uzyskania tytułu międzynarodowej Szkoły miesiąca.
 4. Szkoła miesiąca zostanie wyłoniona na podstawie następujących kryteriów:
 • postępy w wykonywaniu wyzwań Badacza Wody
 • zdobyte punkty
 • liczba i jakość postów zamieszczonych na blogu
 • dobra praca zespołowa i prezentowanie wartości wyznawanych w programie Badacz Wody.

Warsztaty wodne i Festiwale

 1. Wybranej liczbie najlepszych szkół w każdym kraju zostanie przyznany udział w warsztatach wodnych oraz organizacja Festiwalu Wody przy wsparciu lokalnego partnera. 
 2. Warsztaty wodne najprawdopodobniej odbywać się będą w okresie od kwietnia do maja 2018. Aby uzyskać informację o dokładnych terminach, należy skontaktować się z lokalnym partnerem.
 3. Festiwale Wody najprawdopodobniej odbywać się będą w okresie od maja do czerwca 2018.  Aby uzyskać informację o dokładnych terminach, należy skontaktować się z lokalnym partnerem.
 4. Warsztaty wodne i organizacja Festiwalu Wody przyznawane będą szkołom na podstawie oceny dokonanej w oparciu o następujące kryteria:
 • liczba zakończonych misji i wyzwań
 • dowód na wpływ podjętych działań
 • całkowita liczba zdobytych punktów
 • liczba i jakość postów zamieszczonych na blogu
 • dowód współpracy ze społecznością lokalną i innymi szkołami
 • dobra praca zespołowa i prezentowanie wartości wyznawanych w programie Badacz Wody.

Regionalni zwycięzcy

 1. Najlepsze szkoły organizujące Festiwal Wody zostaną wybrane do grona regionalnych finalistów, którzy będą mieć szansę zdobycia tytułu zwycięzcy na poziomie regionalnym.
 2. Szkoły, które znajdą się w finale będą oceniane na podstawie następujących kategorii:
  • liczba zakończonych misji i wyzwań
  • dowód na wpływ podjętych działań
  • całkowita liczba zdobytych punktów
  • liczba i jakość postów zamieszczonych na blogu
  • dowód współpracy ze społecznością lokalną i innymi szkołami
  • zasięg i wpływ organizowanego przez nie Festiwalu Wody
  • dobra praca zespołowa i prezentowanie wartości wyznawanych w programie Badacz Wody.
 3. Szkoły, które znajdą się w finale zostaną zaproszone do przedstawienia swojej podróży w ramach programu Badacz Wody przed panelem decydentów (takich jak przedstawiciele HSBC, lokalnego partnera oraz eksperci z danych dziedzin) podczas regionalnej uroczystości dla finalistów.
 4. Regionalni zwycięzcy: panel decydentów wybierze jednego finalistę jako regionalnego zwycięzcę na podstawie jego wystąpienia podczas uroczystości finałowej.
 5. Aby uzyskać informację na temat terminu uroczystości finałowej, należy skontaktować się z lokalnym partnerem.

Międzynarodowi zwycięzcy

 1. Zwycięska szkoła z każdego regionu zostanie poproszona o zaprezentowanie się przed międzynarodowym panelem sędziów i tym samym będzie mieć szansę na zdobycie tytułu międzynarodowego mistrza programu Badacz Wody.
 2. Panel sędziów wybierze jednego finalistę jako jedynego międzynarodowego zwycięzcę na podstawie jego wystąpienia podczas uroczystości finałowej.

Decyzje

 1. Decyzje sędziów są ostateczne i pod każdym względem wiążące dla wszystkich drużyn.  Jakakolwiek korespondencja pozostanie bez odpowiedzi. Zespoły, które w całości nie zastosują się do niniejszych warunków, nie zostaną uwzględnione podczas przyznawania nagród.
 2. Wszystkie zebrane dane poszczególnych szkół zostaną wykorzystane wyłącznie w celach zarządzania nagrodami i nie zostaną udostępnione żadnym innym osobom.
 3. Inne nagrody mogą zostać przyznane na zasadzie ad hoc w czasie trwania konkursu. Przyznanie takiej nagrody odbywa się całkowicie według uznania sędziów.

 

 

Badacz Wody wspierany jest przez
Program Wodny HSBC
we współpracy z